A Kolejanisz Ügyvédi Iroda vezetője dr. Kolejanisz Márk.

Diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte summa cum laude minősítéssel. Egyaránt dolgozott közjogi és magánjogi területen. A Kolejanisz Ügyvédi Irodát 2016-ban alapította meg.

Szervezetek

civil szervezetek A civil szervezetek alapítása, megszüntetése, közhasznúsági státuszuk, különböző adó- és hatósági ügyeik vitele és a problémáik mára elérték azt a részletességet és bonyolultságot, hogy a legtöbb szervezet ügyvédhez fordul professzionális segítségért.

cégjog A társaságok egyesülése, szétválása, az üzletrész megosztása, az üzletrészen fennálló zálogjog vagy különböző opciós vételi vagy más jogok alapítása mind egyenként megítélendő jogügyletek. A társasági döntésekben célszerű már a döntés előkészítésébe is bevonni az ügyvédi segítséget.

önkormányzatok Az önkormányzatok döntéshozatali eljárását elsődlegesen mindig a jegyző (és a jegyzőt segítő jogi osztály) támogatja, felügyeli és ellenőrzi törvényességi szempontból. Több ügylet kapcsán azonban érdemes ügyvéd tapasztalatát is igénybe venni: ezek zömmel nem közjogi ügyek, ugyanakkor az önkormányzati ügyek politikai természete folytán különös érzékenységre van szükség az ügyvéd szempontjából is.

társasházak A társasházak a civil szervezetekhez és a cégekhez hasonlóan működő (igaz, teljesen más jellegű közösségek): a döntés-előkészítés, a határozatok meghozatala, a határozatok megtámadása vagy a vezető tisztségviselők kiválasztása és hatásköreik azonos logikára épülnek más – nevesített – jogi személyekkel.

Munkajog

munkaszerződések A munkaszerződések szerkesztése során a felek üzleti-szakmai megállapodását a munkajog világába kell átültetni. A munkajogban sok a különös, akár a törvénytől eltérő eset: a szakszervezetek, üzemi tanácsok szabályzatai, a kollektív szerződések és a szakmai szabályok figyelembe vétele miatt a munkaszerződés kialakítása némiképp eltér más magánjogi szerződésektől.

munkaügyi vitarendezés A munkaügyi vitarendezésnek a peres és a peren kívüli (pert megelőző) változatát is gyakorolják Magyarországon a felek. A munkaügyi viták során egszisztenciális kérdésekről folyik jogi természetű vita, így azokat különös érzékenységgel kezeljük.

Szerződések

jogátruházási szerződések A jogügyletet bonyolító osztatlan közös tulajdoni, zálogjogi és haszonélvezeti, szolgalmi jogi helyzetek megítélése adja a tapasztalataink legjavát. Irodánknak leginkább ipari ingatlanok adásvétele kapcsán van tapasztalata.

békéltetés, megegyezések elősegítése, drafting Szerződések vagy közös üzleti, gazdasági érdekből, együttműködés kezdetén születnek vagy valamit lezárandó, együttműködést befejezendő céllal. A gyümölcsöző kapcsolatot megalapozó, jó megállapodásokhoz egyeztetésekre, a megállapodások szövegváltozatait az ügyvéd készíti elő. A rossz megállapodásokkal a felek konfliktusokat teremtenek. A konfliktusok lezárásához, a pereket megelőző békéltető egyeztetésekhez szintén megállapodások megkötése célszerű, amiket szintén az ügyvéd készít elő.